Public affairs

Zakres naszych kompetencji obejmuje zarówno doradztwo na poziomie tworzenia strategii, jak i realizację projektów kreatywnych dla firm, marek, osób oraz instytucji.

 • Tworzenie mapy otoczenia społeczno-politycznego, kluczowych interesariuszy
  oraz procesów
 • Wsparcie w określaniu mierzalnych celów dla działań public affairs i budowanie strategii
  ich realizacji (kroki milowe, priorytety, oś czasu, ryzyka i szanse)
 • Pozycjonowanie i budowa kluczowych przekazów
 • Zarządzanie relacjami z kluczowymi interesariuszami – otoczeniem legislacyjnym
  i regulacyjnym, przedstawicielami organizacji publicznych i pozarządowych, mediami
  i liderami opinii
 • Monitorowanie procesów legislacyjnych
 • Konsultacje społeczne
 • Budowa współpracy pomiędzy sferą rządową, pozarządową a biznesem – partnerstwa
  na rzecz dialogu i wypracowania dobrych praktyk
 • Społeczne zaangażowanie biznesu – CSR, kampanie edukacyjne, kampanie społeczne
 • Konsultacje społeczne
 • Komunikacja instytucji publicznych – miasta i regiony, instytucje kultury, wydarzenia międzynarodowe i ogólnopolskie